Käsikirjan etusivu

Käsikirjan käyttöopas

Käsikirjassa pääset tarkastelemaan uraloikkausosaamisen teemoja ja sen tukemiseen liittyviä menetelmiä ja ohjeita linkkipainikkeiden kautta. Jos olet opiskelija tai jo valmistunut uraloikkausta suunnitteleva, löydät materiaalin Loikkarille-linkkipainikkeen kautta. Opinto- ja uraohjaajille, ohjauksen kehittäjille ja opettajille suunnattu aineisto löytyy kunkin teeman Ohjaajalle-linkkipainikkeen kautta.

Sanasto -sivulla on avattu käsikirjassa käytettyjä käsitteitä ja sitä, mitä niillä tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Käsikirjan tausta

Käsikirjan tausta -sivulla voit tutustua käsikirjan lähtökohtiin ja tekemiseen. Osiossa kuvataan käsikirjan taustalla olevaa monialaista yhteiskehittämistä sekä tarvetta kehittää opintoja ja ohjausta vastaamaan työelämän muutosten tuomiin haasteisiin.

Voit aloittaa käsikirjaan tutustumisen lukemalla Uraloikkarin käsikirjasta tukea muuttuvan työelämän urapoluilla -artikkelin, jossa esitellään käsikirja ja sen tausta.

Loikkausosaaminen

Loikkausosaaminen tarkoittaa kykyä ja/tai uskallusta hakeutua uudentyyppisiin työnkuviin ja uusille aloille. Loikkausosaaminen liittyy työelämän murrokseen ja epälineaarisiin työuriin, joissa työelämän polut polveilevat yllättävilläkin tavoilla.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan loikkausosaamisen tunnuspiirteisiin ja siihen, miten omaa osaamista voi soveltaa uusilla tavoilla.

Mentorointi

Mentorointi on vuorovaikutukseen ja luottamuksellisiin keskusteluihin pohjautuva menetelmä, jolla tietoa ja osaamista välittyy kokeneemmalta osapuolelta kokemattomammalle. Välittyminen voi olla muutakin kuin informaation jakamista suoraan. Se on myös oiva tapa lisätä työelämäyhteistyötä jo opintojen aikana.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan mentoroinnin merkitykseen ja käytäntöihin.

Henkilöbrändäys

Henkilöbrändäys on oman osaamisen ja persoonan näkyväksi tekemistä. Sen avulla työmarkkinoille valmistuva opiskelija sanoittaa omaa osaamistaan. Työelämässä erottautuminen, tunnettuus ja löydettävyys ovat varteenotettavia henkilökohtaisia kilpailukeinoja.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan henkilöbrändäykseen: mistä henkilöbrändi muodostuu ja miten sitä voidaan hyödyntää osana oman osaamisen markkinointia?

Kompetenssien tunnistaminen

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia: yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssit kuvaavat pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Omien kompetenssien tunnistamista voi edistää ohjatulla työpajatyöskentelyllä.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan kompetenssien tunnistamisen menetelmiin.

Osaamisen visualisointi

Omaa osaamistaan voi tutkia ja jäsentää erilaisin visuaalisin keinoin. Osaamisen visualisointi tukee omasta osaamisesta viestimistä.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan geneerisiä taitoja mittavaan ja visualisoivaan mobiilisovellukseen sekä ”Minkä päällä seisot – mitä kohti kurotat?” -menetelmään. Menetelmän tavoitteena on hahmottaa omaa ammatillista osaamista tekemällä, kokemalla ja reflektoimalla. 

Osaamisen tarinallistaminen

Digitaalisella tarinankerronnalla voi reflektoida ja tehdä näkyväksi omaa osaamistaan. Digitarinoita työstetään yleensä ohjatuissa työpajoissa, mutta oman tarinan voi työstää myös itsenäisesti helppokäyttöisiä digitaalisen median työkaluja hyödyntäen.

Linkkipainikkeiden kautta pääset tutustumaan digitarinan tekemiseen, digitaalisen tarinankerronnan työpajan järjestämiseen sekä tarinallisen työskentelyn taustalla olevaan teoreettiseen ajatteluun.