Monialaisen yhteiskehittämisen toimintamalli

Tekijät: Jussi Linkola ja Senja Niskala

Monialaisuus ja yhteiskehittäminen ovat olleet Oiva-hankkeen lähtökohtia. Tässä kirjoituksessa kuvataan kolmivaiheista toimintamallia, jonka mukaisesti monialainen yhteistyö on toteutunut. 

Hankkeessa on toiminut viiden ammattikorkeakoulun viisi eri koulutusalaa, joilla on omat traditionsa ja toimintatapansa mutta myös yhteisiä kehittämiskohteita. Oivassa aloja yhdistävä tekijä on opiskelijoiden valmistaminen työelämään, joka tuo tullessaan freelance-työtä, projekteja, useiden työnantajien leivissä toimimista ja jatkuvaa, omatoimista ammattitaidon ylläpitämistä. Kykyä toimia tällaisessa ympäristössä on hankkeessa kutsuttu loikkausosaamiseksi. Loikkausosaamista avataan käsikirjan artikkelissa Mistä uraloikkari ponnistaa?

Oivan lähtötilanne: viiden alan traditiot ja kehityskohteet

Oivan hankesuunnitelmassa toimijoiden kehittämiskohteita kuvattiin seuraavasti:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi: Perinteisesti musiikkipedagogi on työllistynyt opettajaksi musiikkiopistoon, mutta nykyään opistokenttä ei enää samassa mitassa työllistä perinteisen laulun- tai instrumenttikoulutuksen saaneita. Uusia työmahdollisuuksia on syntymässä moniosaajille ja muun muassa taiteen soveltavaan käyttöön, mutta niiden työllistävä vaikutus on vielä pieni.

Lapin ammattikorkeakoulu, liikunnanohjaaja: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen työelämälle tuottama osaaminen ja tehtävät, joihin opiskelija valmistuessaan pyrkii työllistymään, ovat hyvin monipuoliset. Jos opiskelijan tunnistaa jo opiskelun aikana oman erityisen osaamisensa suhteessa työelämän tarjontaan ja tarpeisiin, edistää tämä valmistumisen jälkeistä työllistymistä.

Turun ammattikorkeakoulu, teatteri-ilmaisun ohjaaja: Koulutuksen saaneet työskentelevät moninaisissa ja monipuolisissa työnkuvissa, mutta opiskelijoiden tietoisuus asiantuntijarooleista ja työnkuvista on vajavainen. Oman osaamisen tunnistamista pyritään kehittämään eri opintojaksojen sisällä, mutta opintojaksojen keskittyessä ammatilliseen substanssiin tunnistaminen jää opiskelijan itsensä vastuulle. Ohjattu osaamisen tarinallistaminen ja pedagogisesti ohjattu osaamisen tunnistamisen prosessi auttavat opiskelijaa jäsentämään ja markkinoimaan omaa osaamistaan.

Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristösuunnittelijat: Ympäristösuunnittelijoilla ei valmistuttuaan ole selkeää, yhteneväistä työnkuvaa tai ammattia, johon opintojen aikana voisi orientoitua. Opiskelijat joutuvat tosissaan pohtimaan, millaisiin työtehtäviin tai mille työnantajalle voi hakeutua tai mille sektorille työllistyä. Tässä osaamisen tunnistamisessa ja osaamisitsetunnon rakentamisessa on paljon elementtejä, joita kehittämällä opiskelija saa varmuutta työllistymiseen jo opintojen aikana.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kulttuurituottaja: Kulttuurituotannon koulutusohjelmasta valmistuvien työkenttä on murroksessa erityisesti rahoituspohjan monimuotoistumisen vuoksi. Kulttuurituottaja toimii usein välittäjänä sisällön tuottajan (taiteilija) ja asiakkaan välillä. Taidetta tuotetaan yhä enenevässä määrin muun muassa hyvinvointisektorille, ja tuottajan on hyvä tunnistaa erilaisia asiakasrajapintoja mahdollisimman monipuolisesti. Kulttuurituottajan ammattinimikettä ei tunnisteta kentällä riittävästi, ja siksi oman osaamisen tunnistamisen ja sanallistaminen jo opintojen aikana on tärkeää.

Kuva 1. Lähtötilanne: Toteuttajat, joilla on alakohtainen mutta osittain yhteinen kehityskohde. Kuvassa viittä kumppania kuvaavat pallosymbolit ovat ulkoreunalla, ja keskellä kuvaa on harmaan pilven muotoinen symboli, joka kuvastaa aloja yhdistävää, vielä hahmottumatonta kehityskohdetta.

Kunkin kumppanin lähtötilanne juontuu koulutusalan traditiosta ja ominaispiirteistä, mutta työelämän muutoksen mukanaan tuomat haasteet ovat suurelta osin yhteisiä. Tämän huomion pohjalle yhteiskehittämisen toimintamalli rakentuu: jokainen koulutusala lähestyy asiaa ensin omasta näkökulmastaan kehittämänsä toimintamallin tai työkalun avulla, jonka jälkeen kehitetyt mallit ja työkalut viedään toisten alojen sovellettaviksi ja jatkokehitettäviksi.

Ensimmäisen vaiheen pilotoinnit

Yhteiskehittämisen ensimmäisessä vaiheessa toimijat lähtevät rakentamaan omia työkalujaan tai toimintamallejaan.

Kuva 2. Havainnekuva ensimmäisen vaiheen pilotoinnista: kukin toteuttaja kehittää ja pilotoi oman toimintamallinsa omassa toimintaympäristössään. Toteuttajia kuvaavien viiden pallosymbolin päälle on lisätty kehitettäviä toimintamalleja kuvaavat kolmiot. Keskellä kuvaa on viisikulmio, joka kuvaa yhteiskehittämistä, jonka periaatteiden mukaisesti kukin kehittää omaa kokeiluaan yhteistyössä muiden kanssa.

Oivassa toteuttajien omat kehittämisprojektit olivat:

On tärkeää, että ensimmäisen vaiheen kokeilut suunnitellaan ja toteutetaan yhteiskehittämällä. Kumppaneiden täytyy avata toimintansa taustoja, kehitystyön motiiveja ja suunnitelmia alusta alkaen. Näin toteuttajat tutustuvat toisiinsa ja kehityskohteisiin voidaan löytää laajempia näkökulmia ja yhteisiä intressejä. Lisäksi alkuvaiheessa voidaan vielä joustavasti korjata suunnitelmia mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Oman pilotin kehittäminen oli mukaansatempaavaa ja mielenkiintoista sitten, kun päästiin alkuun. Yhteiskehittäminen Turun kanssa oli hauska ja erilainen kokemus. Jännä, kuinka eri alalla näkemykset ovat niin erilaisia.

Lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

Oman pilotin kehittäminen oli inspiroivaa ja hyödyllistä! Paras palaute oli, että eräskin osallistuja halusi tehdä sen uudelleen pohtiessaan omaa uutta suuntaansa uransa suhteen. Yhteiskehittely puolestaan antoi uusia näkökulmia.

Tuntiopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

Ensimmäisen vaiheen loppupuolella toteuttajien omat kokeilut täytyy dokumentoida ja kuvata sellaisella tarkkuudella, että muut voivat arvioida niiden soveltuvuutta itselleen kokeiltavaksi. Esimerkiksi Oiva-hankkeessa tavoitteena oli laatia jokaisesta tuotoksesta ohjeistus, jonka avulla jopa asiaa tuntematon taho voisi suorittaa kokeilun.

Ennen toista vaihetta toteuttajat sopivat tuotosten, toimintamallien ja työkalujen jakamisesta siten, että jokaista pilotoidaan vähintään yhdellä muulla alalla.

Oiva-hankkeen ristiinpilotointitaulukko. Esimerkki siitä, kuinka testattavat asiat voidaan jakaa toteuttajien kesken.
NimiKuvausVastuutahoLaajuus opiskelijalle (op)Laajuus ohjaajalleRistiinpilotoija(t)Muita huomioita
Mentorivalmennus TP54 ryhmämentorointityöpajaa 1.Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja soveltaminen muuttuvassa työn kentässä 2.Sosiaaliset taidot ja yhteisöjen rakentaminen 3. Innovaatiokyvykkyys ja tulevaisuusajattelu 4. Digitaalinen uudistuva ammatti-identiteetti. Oppimispäiväkirja, ryhmäpäivien työpajat ja tehtävät. Metropolia2,007 tuntia / työpaja
kaksi ohjaajaa
HAMK & Turun AMKYhteys Turun AMK:n Nousut-ohjelmaan? Voidaanko pilkkoa ja soveltaa.

* Johanna muokkaa työpajat yksittäisiksi kokonaisuuksiksi
Osaamisprofiili-työkalu TP5Työkalu osoitteessa https://profiili.oivaosaaminen.fi/Metropolia0,071-2 tuntiaKaikki kokeilevatKäännöstyö valmis syksyyn mennessä
Loikkausosaamistyöpaja TP6Työpajat, joissa keskitytään kompetenssiajatteluun ja oman osaamisen tunnistamiseen sekä tuodaan loikkausosaamista tutuksi. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää heti opiskelujen alussa, mitä kompetenssit ovat ja mitkä kompetenssit ovat oman alan ja mitkä geneerisiä kompetensseja.Lapin AMK0,30Noin 10 tuntiaMetropolia AMK musiikkipedagogit (1. vsk, kaksi kolmen tunnin sessiota marraskuussa)
SeAMK
Alumnitapahtumat (Loikkausosaamistyöpajat I, II & III) TP6Minkä päällä seisot, mitä kohti kurkotat? Toiminnallinen työpaja. Materiaalit: saksia, kyniä, runsaasti värillistä paperia. Työpajassa lähtökohtana ovat osallistujan oma hankittu osaaminen ja henkilökohtaiset arvot sekä tavoitteet ja päämäärät, joita kirjataan paperista leikattuihin jalkoihin ja käsiin. Lopputuloksena tehdään installaatio, joka kuvataan. Turun AMK0,30Noin 10 tuntiaMetropolia AMK Musiikkipedagogit (4. vsk.), SeAMKMetropolia, kolmannen vuoden pedagogiset opinnot 12.11.2019
SeAMK syksy 2019 tai kevät 2020.
MOTE (Oiva-sovellus) TP4Sovelluksen avulla opiskelija oppii tunnistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistaan. Opintojen aikana kertynyt osaaminen tulee visuaalisesti näkyviin, oman osaamisen hahmottaminen helpottuu → voidaan hyödyntää opinto- ja urapolkuja mietittäessäHAMKTäsmennetäänKaikki kokeilevat kunhan valmistuu, aikasintaan kevät 2020Sovelluskehittäjä haussa. Benchmarkkailua: Tuudo, Skillzzupp. Arviointiasteikko pitää muotoilla ja avata huolellisesti.
Oman osaamisen brändääminen TP7Verkkokurssi oman osaamisen brändäämisestä. Sisältää: oman osaamisen tunnistaminen, omat arvot, oma somepreesens, alan somekeskustelu ja vaikuttajat, oman osaamisen brändääminen, LinkedIn, oman kanavan laatiminenSeAMK2,00Metropolia AMK muusikon tutkinto (esittäjät, musiikintekijät & pedagogit). Lapin AMK Turun AMKOnko tätä mahdollista pilkkoa pienempiin osiin? Ei oikein sittenkään. Noin 9 viikon mittainen kokonaisuus, mutta voitaisiin muuttaa niin, että voidaan suorittaa omassa tahdissa.
Digitarina TP6Parin päivän ”leiri”, jossa opiskelija työstää oman ammatillisen tarinansa digitarinan muotoon.Turun AMK0,5–1Riippuu valmiista osaamisesta, vaaditaan videoeditointia ym. minimissään 1 päivä valmistautumiseen + opettelut, 2 päivää työpajan vetäminen.Metropolia AMK, Lapin AMK, HAMK, SeAMKJärjestetään ristiinpilotoijille työpaja kesäkuussa 10.–11.6.2019 Turussa. HAMK kevät 2020, SeAMK syksy 2019, Lapin AMK syksy 2019, Metropolian aikataulu tarkentuu.

Ristiinpilotoimalla näkökulmia, oppimista ja toimintamallien kehittämistä

Toisessa vaiheessa toimintamallit ja palvelut viedään toiselle alalle soveltaen ja täydentäen niitä tarpeen mukaan.

kuva 4. Toisen vaiheen ristiinpilotointi. Toteuttajien toimintamallit on jaettu toisille aloille testattavaksi, sovellettavaksi ja jatkokehitettäväksi. Havainnekuvassa jokaista toteuttajaa kuvaavan pallosymbolin päälle on tuotu kaksi toisella alalla kehitettyä toimintamallia eli kolmiosymbolia ristiinpilotoitavaksi

Ristiinpilotointivaiheessa kukin toteuttaja kokeilee esimerkiksi 1–3 toimintamallia tai työkalua, jotka muut ovat ensimmäisessä vaiheessa kehittäneet. Tuotosten onnistunut käyttöönotto edellyttää, että ensimmäisen vaiheen tulokset ovat tarpeeksi viimeisteltyjä, dokumentoituja ja hyvin ohjeistettuja.

Annettu ohjeistus nousi todella tärkeään osaan. Muutamaa työkalua piti täydentää, koska en täysin ymmärtänyt materiaaleja. Positiivista oli, että pääsi näkemään erilaisia tapoja lähestyä eri aiheita.

Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

On odotettavissa, että mallit eivät sellaisinaan sovi toisten koulutusalojen käyttöön. Kokeiltavia asioita joudutaan muokkaamaan eri alojen tarpeisiin, esimerkiksi niiden toimintakulttuuriin ja ammattisanastoon sopiviksi. Muokkausten ja kokeiluissa heränneiden ajatusten jakaminen kumppaneiden kesken on ristiinpilotoinnin oleellista antia, josta osapuolet voivat oppia ja saada uusia näkökulmia. Toisella alalla nousseet kysymykset ja korjaustarpeet voivat johtaa oivalluksiin omassa kehitystyössä.

Ristiinpilotoinnin lopuksi kokemukset kootaan yhteen ja jaetaan toimijoiden kesken. On tärkeää, että ristiinpilotoija raportoi alkuperäiselle kehittäjälle kokemuksensa ja kertoo, millaisia muutoksia ja muokkauksia jouduttiin tekemään, jotta pilotointi voitiin toteuttaa omalla alalla. Myös mahdollisilta loppukäyttäjiltä saatu palaute on otettava huomioon kokemuksia kuvatessa.

Pilotit olivat toteutukseltaan sillä tapaa väljiä, että niitä oli mahdollista räätälöidä meidän koulutusohjelman omiin tarpeisiin. Opiskelijoilta tuli myös kautta linjan hyvää palautetta.

Lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

Oiva-hankkeen tapauksessa kunkin toimintamallin kehittäjä sai neljän muun alan näkökulman tuotokseensa. Monialainen yhteistyö mahdollisti kehitettävien asioiden monipuolisen tarkastelun ja jatkokehittämisen laaja-alaisen palautteen perusteella.

Erilaisia näkemyksiä ja perusteluja. Kun ala vaihtuu, niin näkemyksetkin voivat olla täysin erilaisia. Myös sen, että niin moni pilotti toimi myös eri aloilla.

Lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

Kolmanteen vaiheeseen siirryttäessä alkuperäisiä tuotoksia tarkastellaan ristiinpilotoinnin kokemusten pohjalta, niihin tehdään tarpeellisia korjauksia ja muokkauksia ja ne muovataan julkaisukelpoisiksi.

Kolmas vaihe, jatkokehitys ja tuotokset

Kehityskumppanit ovat ensimmäisessä vaiheessa tuottaneet ratkaisumallin johonkin alakohtaiseen ongelmaansa. Toisessa vaiheessa tämä ratkaisumalli on viety toiselle alalle testattavaksi ja sitä on muokattu jossain määrin. Kolmannessa vaiheessa eri alojen kokemukset tuodaan takaisin alkuperäiseen ratkaisuun ja siitä kehitetään seuraava, julkaisukelpoinen versio.

Kuva 4. Kolmannessa vaiheessa toimintamalleja on kehitetty ristiinpilotoinnin myötä ja ne voidaan jakaa laajemmalle yleisölle. Havainnekuvassa toimintamallit on järjestetty kokonaisuudeksi kuvan keskelle. Tarkoitus on havainnollistaa, että kahden pilotointikierroksen jälkeen tuotokset ovat jalostuneet yhtenäiseksi valikoimaksi työkaluja, jotka vastaavat alkuperäiseen kehityshaasteeseen.

Muilta aloilta saatava palaute antaa alkuperäisten työkalujen ja toimintamallien kehittäjille näkökulmia, joista oman alan sisällä toimien olisi jääty paitsi. Nyt omaa tuotosta voidaan tarkastella uudelleen ja pohtia, millä tavalla sitä kannattaa jatkokehittää.

Ristiinpilotoidut kolme työpajaa jäävät käyttöön omaan opetukseeni. Ne ovat helposti sovellettavissa ja taipuvat monenlaisiin sisältöihin ja toteutustapoihin.

Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuuntele äänisitaatti.

Esimerkiksi toimintamallia voidaan korjata monikäyttöisemmäksi tai tekeillä olevaa työkalua helppokäyttöisemmäksi. On myös mahdollista, että ristiinpilotoinnin tuloksena jokin tuotos muovautuu alkuperäisestä niin paljon, että huomataan uusi jatkokehitysmahdollisuus, aivan erillinen tuotos, jota ei osattu odottaa.

Oiva-hankkeen kehitystyössä lähtökohtana oli, että eri alojen näkökulmat laajentavat ja parantavat alkuperäisen mallin soveltamismahdollisuuksia oman alan ulkopuolelle eikä uusia tuotoksia tavoiteltu. Tällainen laajempi tuotekehitysnäkökulma voisi mahdollisesti olla kokeilemisen arvoinen tulevissa projekteissa.