Mentorointi ja muuttuva työelämä

Tekijä: Johanna Wartio

Mentorin ja aktorin välinen vuorovaikutus parhaimmillaan auttaa aktoria oivaltamaan ja löytämään oman suuntansa työelämässä sekä elämän mittaisella jatkuvan oppimisen tiellä. Molempien motivaatio vuorovaikutukseen ja toinen toiseltaan oppimiseen antaa käänteismentoroinnin hengessä oivalluksia ja uutta näkemystä myös kokeneelle mentorille. 

Henkilökohtaisen kehittymisen prosessiin ja oman urapolun löytämiseen kuluu usein vuosia tutkinnosta valmistumisen jälkeen. Kehittymisen hedelmällisyys vaati kärsivällisyyttä mentoroitavalta ja jatkuvaa valppautta mentoreiden löytämisessä. Parasta olisi, että työelämään siirtyvällä olisi ajan kuluessa useampia mentoreita ja pitkäkestoisia mentorointisuhteita; mentoreina kokeneita osaajia, alalla toimivia senioreita, mentoroitavan edesottamuksia tuntevia vertaismentoreita ja vertaisryhmä, jonka kanssa päivittää ja reflektoida omaa kehitystä ja suuntaa. Joskus myös täysin eri toimialalla toimivan mentorin näkemykset voivat olla aktorille silmiä avaavia (1).

Oiva-hankkeessa kehitetyssä mentorointiohjelmassa keskityttiin opiskelijan oman alan koulutuksen saaneiden ammattilaisten perinteisestä poikkeaviin urapolkuihin ja niiden johtamiin erilaisiin työnkuviin. Opiskelijoiden perinteiset käsitykset tulevasta työelämästä haastettiin ja mentoreiden tarinat ja esimerkit mutkittelevista, mutta menestyksekkäistä työurista avasivat rikkaan näkymän uuden työn mahdollisuuksiin (2).

Käsikädessä uusien työnkuvien ja työllistymismahdollisuuksien kanssa kulki oman osaamisen tunnistaminen yli tutkinnon osaamistavoitteiden rajojen. Ytimessä oli myös osaamisperusteinen tulevaisuusajattelu työkaluineen (3) ja omien taitojen soveltamisen  osaaminen eli Oiva-hankkeessa tutkittu loikkausosaaminen.

Loikkausosaaminen ei ole ainoastaan työelämän siirtymävaiheissa aktivoituvaa osaamista loikata perinteiseltä työuralta tai työtehtävistä perinteistä poikkeavaan, vaan myös osaamista tunnistaa työelämän kentässä toimialoja ja työnkuvia, joihin ja joissa omaa koulutus-, osaamis- ja kokemuspohjaa voi soveltaa (4). Tämän tunnistamiskyvyn herätteleminen ja hiominen on geneeristen taitojen hallitsemisen rinnalla välttämätöntä tulevaisuuden uuden työn tunnistamisen ja työelämässä etenemisen kannalta. Mielekkäitä ja antoisia työnkuvia pystyy löytämään laaja-alaisesti myös oman alan perinteisten ja kapenevien työurien ulkopuolelta (5).

Oiva-mentorointiohjelma

Oiva-hankkeen mentorointiohjelmassa opiskelijat oppivat tunnistamaan, tutkimaan ja sanoittamaan omaa osaamisen kaleidoskooppiaan ja kirkastamaan sitä kautta tavoitteitaan. Mentoreiden tarinoiden avulla nousi näkyväksi loikkausosaamiseen tarvittavia taitoja sekä näkemyksiä työelämästä ja maailmasta, missä loikkaaminen on mahdollista. Opiskelijoiden valinnaisina orientaatioina mentorointiohjelmassa olivat loikkausosaamisen tunnistaminen, ammatillinen kasvu ja kehittyminen, uraorientaatio sekä konkreettinen työelämässä etenemisen orientaatio (6). Valmistuville opiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma toteutettiin asiantuntijaluennoin, ryhmämentoroinnin, parimentoroinnin sekä vertaismentoroinnin keinoin.

Ryhmämentorointi

Ryhmämentorointi järjestettiin, jotta mentori pystyi tehokkaasti tavoittamaan suuremman joukon ohjelmaan osallistuneita, eikä mentorin uratarinaa tarvinnut toistaa parimentoroinnissa jokaiselle uudelleen. Ryhmämentoroinnissa yhtäaikaisesti kymmenen opiskelijaa pääsi osallistumaan keskusteluihin, joita mentorin uratarinasta kumpusi, sekä oman osaamisen tunnistamisen harjoituksiin, joita purettiin yhteisesti. Osaamista ja kokemusta voitiin tällä tavoin jakaa silloin myös vertaismentorointina, kun opiskelijat pääsevät kuulemaan toistensa osaamisista ja kokemuksista. Oiva-mentorointiohjelmassa syntynyt luottamus sai opiskelijat avautumaan hyvin henkilökohtaisistakin omaan kehitykseen, ammatti-identiteettiin ja työelämään liittyvistä haasteista. Tämä luottamuksen syntyminen kertoo puolestaan mentorointiohjelman vaikutuksista ja onnistumisesta.

Ryhmämentorointipäiviin oli integroitu asiantuntijaluentoja ammatilliseen kehitykseen, työelämään siirtymiseen sekä loikkausosaamiseen liittyen. Aiheina ryhmämentoroinneissa oli vahvasti myös tulevaisuusajattelu ja omien visioiden kirkastamisen merkitys (7).  Ryhmämentorointipäivien lomassa opiskelijaparit tapasivat parikohtaista mentoria ja syventyivät sitä kautta entistä henkilökohtaisempiin tavoitteisiin.

Parimentorointi

Parimentoroinnissa opiskelijapari tapasi mentoriaan keskittyen opiskelijan ja mentorin kanssa yhdessä valittuihin orientaatioihin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tapaamisissa tavoitteet asetettiin realistisiksi suhteessa mentorointiohjelmassa käytettävään aikaan ja mentorin mahdollisuuksiin tarjota tukeaan.  

Parimentoroinneissa oli mahdollisuus käsitellä yksilöllisemmin työn muutosta, projektiluontoisuutta, keikkatyötä ja yrittäjyyttä (8). Haasteita ja onnistumisia purkamalla mentorointisuhteista kehittyi luottamuksellisia, opiskelijan yksilöllistä kehitystä tukevia suhteita, jotka ovat mentorointiohjelman päättymisen jälkeen jatkuneet. Osalla ne ovat jääneet myös valmistumisen jälkeen pysyväksi ammatilliseksi tueksi. Parimentorointisuhteiden ja verkottumisen kautta osa opiskelijoista myös työllistyi.

Vertaismentorointi

Oiva-mentoroinnissa osallistujat oppivat ja saivat tukea toisiltaan ryhmämentoroinnin ja parimentoroinnin lisäksi vertaismentoroinnilla. Vertaismentoroinnin fasilitoidut ryhmätapaamiset nousivat mentorointiohjelman aikana opiskelijoille erityisen tärkeiksi (9). 

Vertaismentorointi tapaamisiin opiskelijoille annettiin ennakkoon pohdittavaksi teema, kuten ammatti-identiteetti tai soveltava osaaminen, ja tapaamisessa ryhmä- ja parimentoroinnin kokemuksia purettiin annettujen teemojen kautta. Jokainen vertaismentorointitapaaminen päätettiin vapaaseen dialogiin päällimmäisiksi mieleen jääneistä aiheista.

Opiskelijoiden palautteen mukaan vertaismentorointi auttoi reflektoimaan ryhmä- ja parimentoroinnissa käsiteltyjä asioita, tutustumaan toistensa osaamistaustaan ja näkemyksiin työelämään sijoittumisesta. Vertaismentorointi antoi tukea myös oman intuition vahvistamisessa ja pohditun suunnan kirkastamisessa.

Metropolian Ammattikorkeakoulun Musiikin tutkinnossa järjestettyyn Oiva-mentorointiohjelmaan osallistui kymmenen opiskelijaa, kaksi ryhmämentoria ja viisi parimentoria.

Mentoreina toimivat laulupedagogi ja äänikeho-terapetti Demian Seesjärvi, psykofyysinen hengityskouluohjaaja Iris Seesjärvi, koulutussuunnittelija ja musiikkipedagogi Sanna Syrjänen, projektipäällikkö ja lehtori Johanna Wartio sekä Family in Music yhtiön artisteista vastaava Timo Poijärvi, joka toimii myös DJ Bätmäninä (Kuva 1).

Kuva 1.Demien Seesjärvi puhuu ryhmämentorointi tapaamisessa.

Lähteet

 1. Wartio, J. ja Mesiä, S. 2019. Mentorointi on oiva mahdollisuus. Oiva-blogi. Saatavana osoitteessa: https://www.oivaosaaminen.fi/2019/06/27/mentorointi-on-oiva-mahdollisuus/
 2. Salonen, A.O. 2020. Tulevaisuuden työ ja sen tekijät. Saatavana osoitteessa: https://artosalonen.com/tulevaisuuden-tyo-ja-sen-tekijat/
 3. Lähdemäki, J., Dufva, M., Laine, P. &Leinonen, T. 2018. Tulevaisuudentekijän työkalupakki. Sitra. Saatavana osoitteessa:
  https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-tekijan-tyokalupakki/?fbclid=IwAR2Ln1SO_66C5UeP8Cs-lunb0-XzPTXFadpjAkBhVY_gjmClcnv6aYITHXY#vaihe-1-trendit-ja-signaali
 4. Unkari-Virtanen, L. 2019. Uuden työn kaleidoskooppi. Hiiltä ja timanttia. Metropolia julkaisut. Saatavana verkossa: https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/06/13/uuden-tyon-kaleidoskooppi/
 5. Haapakorpi A., Onnismaa J. 2014. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/2014. Saatavana verkossa: https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ammattien+laaja-alaistuminen+ja+sen+työpoliittinen+merkitys+17102014.pdf
 6. Leskelä, J. 2005. Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Tampere University Press, 2005
 7. Lähdemäki, J., Dufva, M., Laine, P. ja Leinonen, T. 2018.
 8. Juva, K. & Ruckenstein, M. 2017. Ihanaa, kamalaa ja siltä väliltä. Työelämä muuttuu, miltä se tuntuu? Selvitystyö Sitralle 2017
  https://media.sitra.fi/2017/04/10191857/Milta%CC%88-muuttuva-tyo%CC%88ela%CC%88ma%CC%88-tuntuu_selvitys-Sitralle_-Como_07022017.pdf
 9. Wartio, J. ja Mesiä, S. 2019.