Kompetenssityöpaja 1: Ohjeet työpajan ohjaajalle

Työpajan tavoite

Opiskelija tutustuu kompetenssiajatteluun ja perehtyy koulutuksensa kompetensseihin sekä niiden sisältöön.

Kohderyhmä

1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Tehtävä ryhmille

Tuota kuva ammattilaisen urapolusta.

Kesto

3-4 tuntia

Menetelmä

Graafinen fasilitointi, ”aarrekartta”.

Välineet

Isoa paperia, alan lehtiä, kuvalehtiä, saksia,
liimaa, teippiä ja tusseja.

Vaihe 1

Esittele alla olevat kysymykset opiskelijoille yksi kerrallaan. Jokainen opiskelija pohtii ja kirjaa vastaukset muistiin itsenäisesti. Itsenäisesti pohdittavat kysymykset:

1. Missä erilaisissa tehtävissä koulutuksesta valmistunut toimii? Pohdi aihetta myös ”out of the box”!

2. Mihin työtehtävään Sinä haluat suuntautua?

Vaihe 2

Kysymysten pohdinnan jälkeen opiskelijat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Ryhmäjaossa tavoitteena olisi mahdollisimman heterogeeniset ryhmät opiskelijoiden kiinnostuksen ja haaveilemansa työnkuvan mukaan. Ryhmässä opiskelijat käyvät läpi lyhyesti kysymysten 1-2 vastauksia. Vastausten pohjalta ryhmässä valitaan yksi näkökulma jatkotyöskentelyä varten.

Seuraavaksi käydään ryhmäkeskustelu kysymyksistä 3-5. Ryhmässä tehdään muistiinpanoja seuraavaa vaihetta varten.

3. Mitä osaamista tehtävässä tarvitaan?

4. Mitä osaamista sinulla jo on ja mitä osaamista sinulta vielä puuttuu toimiaksesi tässä tehtävässä / työssä?

5. Miten ja mistä puuttuvan osaamisen voi hankkia?

Vaihe 3

Tässä vaiheessa tarkastellaan koulutuksen osaamiskokonaisuuksia eli kompetensseja.  Tuo esille, mitkä ovat tätä opiskelijaryhmää koskevan koulutuksen kompetenssit. Tuo ryhmille ne näkyväksi esimerkiksi paperilla tai heijastaen taululle. Ohjaa seuraavaksi ryhmiä käymään keskustelua ja tekemään muistiinpanoja kompetensseista ja niiden konkreettisista sisällöistä. Kierrä ryhmissä ohjaamassa ja osallistumassa keskusteluihin.

Vaihe 4

Ryhmissä ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan visuaalista tuotosta aiemmin käydyn keskustelun ja muistiinpanojen pohjalta. Tehtävänanto ryhmille: tuottakaa paperille kuvitteellinen tai tosielämään pohjautuva kuva ammattilaisen urapolusta. Tuokaa kuvassa näkyväksi eri kompetenssien ja osaamisen kertyminen ja kehittyminen huomioiden formaali koulutus, harrastukset, työkokemus jne.

Vaihe 5

Opiskelijat esittävät visuaaliset tuotoksensa muille ryhmille. Toinen ryhmä toimii opponenttina: heidän tehtävänään on esittää lisäkysymyksiä ja kommentteja. Voit itse työpajan ohjaajana esittää myös kysymyksiä.